Sunday, June 8, 2008

HAPPY BIRTHDAY GLENN!!!

Happy Birthday to You!
Happy Birthday to You!
Happy Birthday Dear Glenn,
Happy Birthday to You!


Sunday, June 8 is Glenn's birthday ... Best wishes to Glenn for a happy birthday!

No comments: